• ΝΕΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Η ΡΟΛΟΥ.

ΝΕΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Η ΡΟΛΟΥ.

Με τον νέο, έξυπνο πίνακα συγχρονισμένου χειρισμού υδραυλικής ράμπας φορτοεκφόρτωσης  και βιομηχανικής πόρτας η ρολού, οι δύο διαφορετικές διαδικασίες χειρισμού των δύο συστημάτων (υδραυλικής ράμπας-βιομηχανικής πόρτας ή ρολού) συγχωνεύονται σε μία καθώς τα δύο συστήματα ελέγχου επικοινωνούν σειριακά και συνεργάζονται. Ο νέος Πίνακας είναι εφοδιασμένος με μικροϋπολογιστή (microcontroller) που παρακολουθεί και ελέγχει απόλυτα την θέση και την κατάσταση λειτουργίας των δύο συστημάτων, αφ’ ενός του συστήματος ανύψωσης και καθόδου της ράμπας και αφ’ ετέρου του συστήματος ανοίγματος και κλεισίματος της βιομηχανικής πόρτας ή του ρολού.

Με βάση την πραγματοποίηση των προηγούμενων ελέγχων:
  • Αποκλείεται η έναρξη της ανύψωσης της υδραυλικής ράμπας εφ’ όσον δεν έχει προηγουμένως ανυψωθεί η βιομηχανική πόρτα η ρολό (προτεραιότητα πόρτας ή ρολού κατά την ανύψωση)Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται απόλυτα η πόρτα η το ρολό από την σύγκρουσή του με την ράμπα χωρίς ο χειριστής να χρειάζεται να εποπτεύει την διαδικασία.
  • Αποκλείεται η έναρξη της καθόδου της βιομηχανικής πόρτας η ρολού εφ’ όσον δεν έχει προηγουμένως κατέβει η υδραυλική ράμπα (προτεραιότητα υδραυλικής ράμπας κατά την κάθοδο). Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται απόλυτα η πόρτα η το ρολό από την σύγκρουσή του με το περονοφόρο όχημα που θα μπορούσε να συμβεί σε αντίθετη περίπτωση. Και αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται εποπτεία από τον χειριστή.
Ο νέος Πίνακας εντολών προσφέρει λοιπόν μια σειρά από ανυπέρβλητα πλεονεκτήματα που τον καθιστούν ένα προϊόν ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας , με γνώμονα την δική σας πάντοτε εξυπηρέτηση.

Μερικά από αυτά είναι:
  • Η ευκολότερη τοποθέτηση του πίνακα αλλά και το βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς σε αντίστοιχη περίπτωση θα απαιτούνταν δύο διαφορετικοί πίνακες τροφοδοσίας  για τα δύο συστήματα που δεν θα συνεργαζόντουσαν βέβαια μεταξύ τους .Οι δύο διαφορετικοί πίνακες θα χρησιμοποιούσαν διαφορετικά καλώδια τροφοδοσίας με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου εγκατάστασης  και  των υλικών σύνδεσης αλλά και ανεπαρκές αισθητικό αποτέλεσμα. 
  • Η αυξημένη λειτουργικότητα και εργονομία του συστήματος του Πίνακα καθώς απαιτούνται σαφώς λιγότεροι χειρισμοί και προσπάθεια για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα. 
  • Η μείωση του χρόνου λειτουργίας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας και η εξοικονόμηση κατά συνέπεια λειτουργικού χρόνου και δαπάνης ενέργειας εξ’ αιτίας των  λιγότερων χειρισμών. 
  • Τέλος, πράγμα που είναι και το σημαντικότερο όλων,  η απόλυτη ασφάλεια εκτέλεσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης  με ανεμπόδιστη κίνηση των μεταφορικών μέσων και  γρήγορους χρόνους εξυπηρέτησης .