• ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ - LSS
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ - LSS
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ - LSS
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ - LSS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ - LSS

Παρουσιάζουμε το νέο Σύστημα Προστασίας Φορτώσεων “LSS”, το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό της συνολικής ασφάλειας στο χώρο φόρτωσης.
Το σύστημα απαρτίζεται από δύο φωτεινούς σηματοδότες, έναν πίνακα ελέγχου, έναν αισθητήριο διακόπτη, μια φαροσειρήνα και μια σφήνα με ηλεκτρικό διακόπτη.
Το Σύστημα Προστασίας Φορτώσεων "LSS" βοηθάει σημαντικά τους χειριστές στο να διεξάγουν τις φορτοεκφορτώσεις με ασφάλεια και ταχύτητα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ...